د فابریکې سفر

په اړه (2)

د KALE FANS مکسیکو فابریکه

په اړه (4)

د KALE FANS دفتر

په اړه (3)

د KALE FANS هند فابریکه

په اړه (9)

د KALE FANS تفریحی سیمه

په اړه (12)

د KALE FANS دوهم پړاو فابریکه

شاوخوا (10)

د کالي مینه والو د ناستې خونه

په اړه (1)

د KALE FANS مرحله I فابریکه

په اړه (11)

د KALE FANS د پلور مرکز